Városlista
2020. július 2, csütörtök - Ottó

Hírek

2015. Április 03. 12:03, péntek | Belföld
Forrás: onlinejogsebesz.hu

Pénzkövetelések behajtása perben – Jogász válaszol

Pénzkövetelések behajtása perben – Jogász válaszol

Pénzkövetelések behajtása perben – Jogász válaszol

Jelen tanulmány a pénzkövetelések behajtásának perbeli eszközeit, jogi útját kívánja ismertetni a hatályos jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. Törvény (Ptk.), a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) alkalmazásával.

Fizetési meghagyásos eljárás

Ha a pénzkövetelés összege nem haladja meg az 1.- millió forintot, akkor az csak fizetési meghagyásos eljárás útján érvényesíthető feltéve, ha a kötelezettnek van ismert idézési címe (belföldi lakóhely, tartózkodási hely, székhely, képviselet). Az ilyen „kisértékű” követeléseket nem lehet közvetlenül bírósági úton érvényesíteni, hanem előtte kötelező fizetési meghagyásos eljárást indítani. A fizetési meghagyásos eljárás (2009. évi L. törvény) a közjegyző hatáskörébe tartozó, a pénzkövetelések érvényesítésére szolgáló egyszerűsített polgári nemperes eljárás. Ha a jogosult a pénzkövetelés behajtása érdekében a bíróságon mégis pert indít, akkor a bíróság a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül elutasítja azzal az indokkal, hogy a pert más hatósági eljárásnak kell megelőznie (Pp. 314.§). Ha a pénzkövetelés összege meghaladja az 1.- millió forintot, de nem haladja meg a 400.- millió forintot, akkor a jogosult választásától függően azt fizetési meghagyás útján vagy bírósági eljárásban érvényesítheti, míg a 400.- millió forintot meghaladó pénzkövetelés csak bírósági úton perben érvényesíthető. A fizetési meghagyásos eljárásban nem illetéket, hanem eljárási díjat kell fizetni, amelynek alapja a pénzkövetelés járulékok nélküli értéke (díjalap), és mértéke 3 %, de minimum 5.000.- forint, és maximum 300.000.- forint. Természetes személy a jövedelmi és vagyoni viszonyai folytán személyes költségfeljegyzési jogban részesíthető, amely alapján mentesülhet az eljárási díj előlegezése alól.

Fizetési meghagyás végrehajtása

Ha a kötelezett a fizetési meghagyást ellentmondással határidőn belül nem támadja meg, annak ugyanolyan hatálya van, mint a jogerős ítéletnek. A jogerős fizetési meghagyás alapján bírósági végrehajtásnak van helye. A végrehajtási kérelmet ahhoz a közjegyzőhöz kell benyújtani, aki a fizetési meghagyást kibocsátotta. Végrehajtási kérelem nem terjeszthető elő a fizetési meghagyás jogerőre emelkedését követő 10 év után. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A végrehajtás elrendelésére kizárólag végrehajtási lappal kerül sor, amelyet a közjegyző megküld a végrehajtónak. A végrehajtási kérelem előterjesztéséért végrehajtási díjat kell fizetni, amelynek mértéke a díjalap 1 %-a, de minimum 5.000.- forint, maximum 150.000.- forint.

Bírósági peres eljárás

Ha előzetesen fizetési meghagyásos eljárás indult, és a kötelezett ellentmondása folytán az perré alakult, akkor arról a közjegyző értesíti a jogosultat. Ezzel egyidejűleg a közjegyző felhívja a jogosultat, hogy 15 napon belül a bíróságnak benyújtott beadványon a peres eljárás illetékét rója le és az ügyre vonatkozó részletes tényállításait adja elő és bizonyítékait terjessze elő, a tanúk nevét és címét a bíróságnak jelentse be. A bírósághoz intézett beadványban a fizetési meghagyásos eljárásban kapott ügyszámra hivatkozni kell. Ez azt jelenti, hogy a fizetési meghagyásos eljárást nem automatikusan követi a bírósági eljárás, hanem a bírósági eljárást a jogosultnak kell megindítania 15 napon belül a bírósághoz történő külön beadvány benyújtásával a közjegyzői felhívásban foglaltak szerint. A közjegyző a jogosult értesítését követően a fizetési meghagyásos eljárás iratait megküldi a bíróságnak. Ha a jogosult az illetékfizetési, továbbá a tényállás-előadási és bizonyíték-előterjesztési kötelezettségét a közjegyző felhívásának kézbesítésétől számított 15 napon belül nem teljesítette, akkor a bíróság a pert megszünteti (Pp. 318.§). Ha a jogosult kötelezettségeit teljesítette, az iratok megérkezésétől számított 30 napon belül a bíróság tárgyalást tűz ki, amelyre a jogosultat felperesként, a kötelezettet pedig alperesként megidézi. Az eljárás további menete többek között függ a pénzkövetelés összegétől, értékétől.

Az úgynevezett kisértékű perekre a Pp. speciális szabályokat tartalmaz. Kisértékű pernek minősülnek a járásbíróságok hatáskörébe tartozó, az 1.- millió forintot meg nem haladó pénzkövetelések érvényesítésére indított perek, amelyek fizetési meghagyásos eljárást követnek (például ellentmondás folytán perré alakult). A speciális szabályok a kisértékű perek gyors és költségkímélő elintézést szolgálja, de az általános szabályokhoz képest szigorúbbak is, amelyekre fokozottan oda kell figyelni. Például az első tárgyaláson a feleknek megjelenési és nyilatkozattételi kötelezettsége van, és a bizonyítási indítványokat is elő kell terjeszteni már az első tárgyaláson egy-egy kivételtől eltekintve. Ezek elmulasztása a mulasztó fél terhére esik. Ha a per nem tartozik a kisértékű perek közé, akkor a bírósági eljárás a Pp. általános szabályai szerint folytatódik.

Ha előzetesen nem kötelező, vagy nem volt fizetési meghagyásos eljárás, akkor a pénzkövetelés bírósági úton polgári perben érvényesíthető a Pp. általános szabályainak alkalmazásával. A pert a bírósághoz benyújtott beadvánnyal, azaz keresetlevéllel kell megindítani. Lehetőség van arra, hogy az ügyvéd által nem képviselt fél (felperes) a keresetét bármely járásbíróságon vagy a perre illetékes törvényszéken jegyzőkönyvbe mondja. A bíróságokon általában hetente úgynevezett panasznapi ügyintézést tartanak, ahol jogász szakember segítségével lehet jegyzőkönyvbe foglalni és benyújtani a keresetet. A jövedelmi és vagyoni helyzetük miatt rászorultak ingyenes (államilag támogatott) jogi segítségre tarthatnak igényt peren kívüli, illetőleg peres eljárásokban, amelyekben külön névjegyzékben szereplő jogi segítő (például ügyvéd) közreműködését kérhetik. A jogi segítségnyújtást a lakóhely szerinti Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatának Jogi Segítségnyújtási Osztályán kell igényelni. Az ügyfélszolgálatok elérhetőségei megtalálhatók a következő honlapon: http://kih.gov.hu/ugyfelszolgalat3 . Ha az állami támogatásra jogosulttá válik, akkor már a keresetlevél elkészítésében ügyvédi segítséget kaphat, illetőleg a perben pártfogó ügyvédi képviselettel járhat el.

Bírósági eljárás költségei

A bírósági peres eljárásért illetéket kell fizetni az illetéktörvény (1990. évi XCIII. törvény) szerint. Az illeték számításának alapja a pertárgy értéke, amely pénzkövetelések esetében összegszerűen meghatározható módon megegyezik a járulékok (kamat, költség) nélkül számított főkövetelés értékével. Az illeték mértéke az elsőfokú peres eljárásban 6 %, de minimum 15.000.- forint, maximum 1.500.000.- forint. A fizetési meghagyásos eljárásnak ellentmondás folytán történő perré alakulása esetén a peres eljárás illetékébe az eljárási díj összegét be kell számítani, vagyis a díj összegével csökkentett illetéket kell megfizetni, amelyet illetékbélyegben kell leróni. A fizetési meghagyásos eljárás díja a perköltség részét képezi (Pp. 317.§), ezért erre kérhető a bíróságtól a kötelezett marasztalása. Az illetéken kívül további költségek (szakértői díj, tanúdíj, stb.) merülhetnek fel, amellyel számolni kell. A bírósági eljárásban különböző költségkedvezmények vehetők igénybe jövedelmi, vagyoni helyzettől függően. Célszerű a bírósági eljárás megindításával egyidejűleg költségmentesség iránti kérelmet előterjeszteni, mert ebben az esetben az illetéket nem kell leróni a keresetlevélen, és a többi költség előlegezése és/vagy viselése alól is mentesülhet.

Végrehajtási eljárás

A bíróság a per érdemében ítélettel dönt, amely akkor válik végrehajthatóvá, ha jogerős vagy előzetesen végrehajtható. A végrehajtási eljáráshoz azonban több feltétel szükséges: a végrehajtandó határozat kötelezést (marasztalást) tartalmaz, jogerős vagy előzetesen végrehajtható, és a teljesítési határidő eltelt. A végrehajtás elindításához végrehajtási kérelmet kell előterjeszteni az elsőfokon eljárt bíróságon, aki a polgári ügyben hozott marasztaló határozat alapján végrehajtási lapot állít ki. A bíróság a végrehajtási lapot megküldi az adós lakóhelye/székhelye szerinti végrehajtónak és a végrehajtást kérőnek.

Ezt követően az eljáró végrehajtó a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény alkalmazásával a pénzkövetelés behajtása érdekében felkutatja és végrehajtás alá vonja az adós munkabérét (járandóságát), az adós pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt összegét, az adós ingóságát, az adós ingatlanát, illetőleg ennek érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket. A végrehajtási eljárás megindításakor illetéket kell fizetni, amelynek mértéke a pénzkövetelés 1 %-a, de minimum 5.000.- forint, maximum 350.000.- forint, amelyet a bíróságnak benyújtandó végrehajtási kérelmen kell illetékbélyegben leróni. A végrehajtó előtti végrehajtási eljárásban további végrehajtási költségek merülnek fel, amelyet a végrehajtást kérőnek kell megelőlegeznie, de az adós viseli, rajta behajtható. Ha a költségek előlegezése nem történik meg, akkor a végrehajtás szünetelni fog, és a végrehajtó végrehajtási cselekményt nem foganatosít. A végrehajtást akkor lehet folytatni, ha a végrehajtást kérő a költséget megelőlegezte feltéve, ha ez a szünetelés megállapításától számított 1 éven belül megtörténik, mert 1 éven túl az eljárás nem folytatható, hanem a végrehajtás megszűnik. Fontos határidő még a végrehajtási jog elévülése, amely a végrehajtandó követeléssel együtt évül el. Az általános elévülési idő 5 év, de van ennél rövidebb elévülési idő is. Bár a végrehajtási jog elévülését kérelemre kell figyelembe venni, ha ez megtörténik, akkor annak jogkövetkezménye, hogy a végrehajtást nem lehet elrendelni, illetőleg a már elrendelt végrehajtást nem lehet folytatni.

Kelt: 2015. március

Tanulmány szerzője: Dr. Balogh Krisztina ügyvéd
www.onlinejogsebesz.hu
Iroda: 2660 Balassagyarmat, Hunyadi utca 15. szám
Mobil: +36 (30) 619-0295
Telefon/fax: +36 (35) 546-787
Email: topugyved@gmail.com
Weblap: www.balogh-ugyved.hu

Ezek érdekelhetnek még

2020. Július 02. 13:01, csütörtök | Belföld

Egy nőt prostituáltként dolgoztató emberkereskedőket fogtak el

Elfogott a rendőrség két férfit, aki egy nőt prostituáltként dolgoztatott 2017 óta Magyarországon, Németországban és Ausztriában - közölte csütörtökön a rendőrség honlapján.

2020. Július 02. 08:47, csütörtök | Belföld

Az olimpiai érmes sportolók özvegyi életjáradékának növeléséről tárgyalnak

Az Országgyűlés csütörtökön kivételes eljárásban tárgyal az elhunyt olimpiai érmes sportolók özvegyeinek járó életjáradék növeléséről.

2020. Július 02. 08:07, csütörtök | Belföld

Kezdődik a 174. balatoni hajózási főidény szombaton

Indul a 174. hajózási szezon főidénye a Balatonon július 4-én, és augusztus 30-ig, az előző évhez hasonlóan 58 napig fog tartani - tájékoztatta a Balatoni Hajózási Zrt. (BAHART) szerdán közleményben az MTI-t.

2020. Július 02. 05:02, csütörtök | Belföld

Országszerte zivatar és többfelé hőség is várható

Zivatar és felhőszakadás veszélye miatt az egész országra, és hőség miatt is több megyére adott ki figyelmeztetéseket csütörtökre az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az UV-sugárzás is extrém lesz.